Press Cartoon Europe

Dinsdag 18 Juni 2024

WETTELIJKE VERMELDINGEN

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http://www.presscartoon.com. Deze website werd gecreëerd en wordt beheerd door vzw PCB, Emile Féronstraat 169 te 1060 Brussel. Door gebruik van deze website aanvaardt U die gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe na te leven.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

PCB besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. PCB kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden.

De eventuele links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. PCB oefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of het functioneren ervan.

PCB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het direct of niet direct gebruik van de inhoud van deze website.

  1. PCB kijkt nauwlettend toe op de wettigheid van elke inhoud die ze creërt en animeert. Zo probeert PCB in de mate van het mogelijke te voorkomen dat via haar netwerk onwettige inhoud wordt verspreid. PCB kan en wil niet de plaats innement van de gerechtelijke macht door zelf een censuur uit te oefenen op basis van de bepalingen in het strafrecht en van de notie van de goede zeden. PCB handelt in nauwe samenwerking met de gerechtelijke instanties. Wanneer PCB een inhoud identificeert als zijnde illegaal, of wanneer een dergelijke inhoud onder haar aandacht wordt gebracht, brengt PCB de gerechtelijke instanties hiervan op de hoogte, conform aan het samenwerkingsakkoord met de gerechtelijke instanties, en houdt PCB ons aan hun instructies.
  2. Bepaalde inhoud kan, zonder onwettig te zijn, schadelijk zijn voor sommige categorieën van gebruikers. PCB denkt hierbij heel speciaal aan pornografie, die hoewel ze tot op zekere hoogte getolereerd wordt, niet bestemd is voor bepaalde categorieën van mensen, in het bijzonder kinderen, of aan beelden of suggesties die, terecht, door sommige mensen als beledigend worden beschouwd. PCB is van mening dat in dat verband, elke gebruiker zelf moet kunnen bepalen tot welke types van informatie hij geen toegang wenst. Daarom stelt PCB u technieken ter beschikking ter beperking van de toegang tot bepaalde categorieën van informatie. Voor de internettoepassingen zal PCB u software met een filter voorstellen zodra er zich een aanbiedt die betrouwbaar is.

In de huidige technische stand van zaken bestaat er geen enkel filteringsysteem dat waterdicht is. Waakzaamheid bij beide partijen blijft bijgevolg noodzakelijk. PCB behoudt zich hetzelfde recht voor op te treden om al de nodige maatregelen te nemen waarover ze beschikt voor elke schadelijke inhoud.

Intellectuele rechten

PCB besteedt veel zorg aan de creatie en het onderhoud van haar website. De teksten, tekeningen, foto's, films, lay-out, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en alle andere bestanddelen -van welke aard ook- van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en zijn eigendom van PCB of van derden. Het gebruik, kopiëren, vertalen, bewerken, wijzigingen, verspreiden van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden, tenzij de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het desbetreffende intellectuele recht is bekomen. Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

De gebruikers van de site verbinden er zich uitdrukkelijk en integraal toe de intellectuele rechten van PCB en van derden te eerbiedigen. PCB behoudt zich het recht voor naar eigen goedvinden op te treden en alle maatregelen te nemen die zij geschikt acht om inbreuken op haar intellectuele rechten of deze van derden te verhinderen of te stoppen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid n.a.v. die initiatieven om welke reden ook, ten laste kan worden gelegd.

Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

Ieder geschil met betrekking tot de website http://www.presscartoon.com valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn de Brusselse rechtbanken uitsluitend bevoegd.