Press Cartoon Europe

Thursday 18 April 2024

Ruben L. Oppenheimer

Putin = gas = Putin = gas = ...