Press Cartoon Europe

Thursday 18 April 2024

Hajnos_Miroslaw -

illustration - Article title: Kaczki wojny, Nie nr 35, page 12