Press Cartoon Europe

Friday 12 July 2024

Bujny -

  • Bujny
  • 30/03/2014
  • Pomorski Przegl-d Gospodarczy

Artyku? na temat: Pa?stwo nie mo?e chroni? hazardzistów.
Chciwo?? jest dobra. Przedsi?biorczo?? jest sposobem na pomna?anie bogactwa i rozwój gospodarczy. Nie powinni?my z?o?ci? si? na rosn?ce dochody biznesmenów, dr??c o spo?eczn? spójno?? i sprawiedliwo

Article about: The state can not protect gamblers.
Greed is good. Entrepreneurship is a way to multiply the wealth and economic development. We should not be angry with rising incomes businessmen shaking for social cohesion and justice - ensuring these sh